NOWE POSTY | NOWE TEMATY | POPULARNE | STAT | RSS | KONTAKT | REJESTRACJA | Login: Hasło: rss dla

HOME » PRAWO I PRZEPISY » ZMIANA USTAWY

Przejdz do dołu stronyStrona: 1 / 1    strony: [1]

Zmiana ustawy

Jest w końcu zmiana ustawy
  
mielnick
12.05.2015 10:29:44
Grupa: Użytkownik

Posty: 20 #2104145
Od: 2015-5-12
Polski Związek Przedsiębiorców i Pracodawców wywalczył drobny kroczek w krajowych przepisach odnośnie możliwości wytwarzania i sprzedaży produktów przetworzonych - i jest to mały kroczek ale zawsze coś - ustawa wchodzi w życie od dnia 1 stycznia 2016 roku i dz (dzieki niej będzie można w zakresie własnego gospodarstwa (nieagroturystycznego) uprzejmie na jego terenie lub pobliskim targu (bez zadaszenia) sprzedać swoje dżemy, kiełbasy, sery itd. Uff nareszcie dla ludzi coś i tak durnowacie i zawile sformułowane.


TYLKO ZAREJESTROWANI I ZALOGOWANI UŻYTKOWNICY WIDZĄ LINKI » DARMOWA REJESTRACJA


nie mogę dodać pliku ale można by było załączyć treść ustawy
  
Electra24.02.2020 18:51:35
poziom 5

oczka
  
Bucia
12.05.2015 10:34:07
poziom 4

Grupa: Użytkownik

Posty: 231 #2104151
Od: 2014-3-10
pan zielony
  
LadyM.
12.05.2015 11:34:47
poziom najwyższy i najjaśniejszy :-)

Grupa: Użytkownik

Lokalizacja:: Podkarpacie

Posty: 4536 #2104224
Od: 2013-3-22


Ilość edycji wpisu: 1
Po co załączać treść ustawy. Link wystarczy.


Aha, ale to nie jest link do ustawy.

Znalzłam to: chodzi o ustawę z 9 kwietnia 2015 dotyczącą nowelizacji ustawy o podatku PiT ioraz zam. publicznych.

Tyle, że ja tam nigdzie nie wyczytałam żadnych konkretów.
Np takich:

"Dotychczas rolnicy mogli sprzedawać tylko surowce z własnego gospodarstwa, ale nie te - przetworzone. Z przyszłorocznych plonów będą mogli zrobić przykładowy dżem i zapłacą od tego 2- procent podatku. Nie muszą rejestrować działalności gospodarczej ani przechodzić na ZUS. Limit sprzedaży to 150 tysięcy euro na rok.

Krok w dobrym kierunku , ale realia życia na wsi już wyprzedzają te przepisy - mówi IAR Piotr Krawczyk z Rady do spraw rolnictwa ekologicznego i sprzedaży bezpośredniej przy ministerstwie rolnictwa. - Obłożono to takimi obwarowaniami, że nie bardzo będzie wszystko to wykorzystać - mówi. Zauważa, że rolnicy nie będą w stanie w sezonie sam wyprodukować, przetworzyć i sprzedać i żałuje , że ustawa nie zakłada możliwości zatrudnienia osób trzecich. Zwłaszcza że roczny limit sprzedaży jest dość wysoki - jego zdaniem - bo 150 tysięcy euro.

Sprzedaż tylko poza budynkiem

Prezes Polskiej Izby Produktu Regionalnego i Lokalnego Izabella Byszewska cieszy się, że po kilkuletnich staraniach zaczęto porządkować przepisy dla małych wytwórców. Ale wskazuje, że nie będzie można sprzedawać w budynkach, co może rodzić problemy z interpretacją przepisów. - Jeśli ktoś ma budkę , to teoretycznie może być interpretacja nadgorliwego kontrolera, że to jest niezgodne z przepisami - wyjaśnia w rozmowie z IAR.
Ministerstwo rolnictwa obiecuje wydanie interpretacji przepisów w zakresie pojęcia "targowisko" - mówi IAR Zofia Szalczyk, podsekretarz stanu w ministerstwie rolnictwa. - Jeśli będzie miał prywatną budkę na prywatnym targowisku, prawdopodobnie nie wypełni tego warunku, ale jeśli będzie miał budkę na targowisku komunalnym, sądzę że ten warunek spełni - stwierdza.
Senator Ireneusz Niewiarowski (PO), jeden z inicjatorów nowych przepisów podkreśla , że różne ograniczenia wprowadzono także z obawy przed nadużyciami. Zauważa, że niektóre rozwiązania sprawdzą się dopiero w praktyce, a ustawę można nowelizować.

Cytat za Polskim Radiem
  
LadyM.
12.05.2015 12:18:35
poziom najwyższy i najjaśniejszy :-)

Grupa: Użytkownik

Lokalizacja:: Podkarpacie

Posty: 4536 #2104252
Od: 2013-3-22
Tu jest link do tej ustawy:


TYLKO ZAREJESTROWANI I ZALOGOWANI UŻYTKOWNICY WIDZĄ LINKI » DARMOWA REJESTRACJA
A tu piszą więcej w tej sprawie:TYLKO ZAREJESTROWANI I ZALOGOWANI UŻYTKOWNICY WIDZĄ LINKI » DARMOWA REJESTRACJA

  
mielnick
12.05.2015 13:04:16
Grupa: Użytkownik

Posty: 20 #2104280
Od: 2015-5-12
Treść ustawy jest dosyć krótka i rzeczowo bełkotliwa generalnie można ale nie do końca no żebyś nie zarobił a oni nie stracili (zarobili), generalnie jest tak z tego co zrozumiałem:

- można robić i sprzedawać przetwory (wędliny, dżemy, sery itd.) w swoim gospodarstwie (oraz na targach bez zadaszenia - co za paranoja) jeśli produkty użyte do wyrobu pochodzą z naszego gospodarstwa i zostały tylko przez nas zebrane i przetworzone do finalnej postaci (czyli kum, kumoszka żekomo nam pomagać nie mogą - chodzi tu o zatrudnianie przez wielkoobszarowców którzy by chętnie na tym położyli łapusie)
- nie może tego robić wielkoobszarowiec chyba że ma przydomowy ogródek jęzor
- nie można tego podpiąć i rozliczać w ramach agroturystyki i wszelkich usług turystycznych
- należy prowarzić kaecik - co, kiedy i za ile poszło i nie można przekroczyć pewnego pułapu żeby nie zostać watowcem

i pewnie coś pominołem w tym zabełkocie

u nas do tej pory można było takie coś pod zespół ludowy - który szerząc tradycje może odsprzedawać ciasta, wędlinki itp. oczywiście nie hurtowo i wg jakichś powiedzmy tradycyjnych lokalnych przepisów z własnych półproduktów

  
Bucia
12.05.2015 13:04:23
poziom 4

Grupa: Użytkownik

Posty: 231 #2104282
Od: 2014-3-10
Ale nie doczytala jak sie ma sprawa ubezpieczenia-trzeba wowczas placic zus?
  
mielnick
12.05.2015 13:11:00
Grupa: Użytkownik

Posty: 20 #2104297
Od: 2015-5-12
nie ma żadnych zusów i podatków powyżej kwoty wolnej - chyba że źle interpretuję - chodzi o małą skalę a nie robienie z domu przetwórni
  
LadyM.
12.05.2015 15:09:42
poziom najwyższy i najjaśniejszy :-)

Grupa: Użytkownik

Lokalizacja:: Podkarpacie

Posty: 4536 #2104356
Od: 2013-3-22


Ilość edycji wpisu: 1
mielnick, daj linka, gdzie Ty to wyczytałeś co cytujesz.
Bo ja w tym dzienniku ustaw nie dogrzebałam się niczego takiego. Jedynie w komentarzach na portalach rolniczych i innych takich

W sumie ten pułap, o którym piszą jest dość wysoki.
  
mielnick
12.05.2015 16:17:06
Grupa: Użytkownik

Posty: 20 #2104394
Od: 2015-5-12
czytając ten oto poniższy bełkot tyle zrozumiałe ale mogę się mylić we wnioskach i nterpretacji - czytałem na szybko
cytuję:
Tekst ustawy przyjęty przez Senat bez poprawek
USTAWA
z dnia 9 kwietnia 2015 r.
o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw1)
Art. 1.
W ustawie z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 361, z późn. zm.2)) wprowadza się następujące zmiany:
1) art. 15 otrzymuje brzmienie:
„Art. 15. 1. Przychód z działów specjalnych produkcji rolnej ustala się według zasad określonych w art. 14, jeżeli podatnik prowadzi księgi wykazujące te przy-chody. O zamiarze założenia ksiąg podatnik jest obowiązany zawiadomić właściwego naczelnika urzędu skarbowego przed rozpoczęciem roku po-datkowego albo przed rozpoczęciem prowadzenia działów specjalnych produkcji rolnej, jeżeli nastąpiło ono w ciągu roku, z zastrzeżeniem ust. 2.
2. W przypadku gdy obowiązek prowadzenia ksiąg rachunkowych wynika z przepisów o rachunkowości, przychód z działów specjalnych produkcji rolnej ustala się na podstawie prowadzonych ksiąg rachunkowych według zasad określonych w art. 14. W takim przypadku nie ma obowiązku za-wiadamiania właściwego naczelnika urzędu skarbowego o założeniu ksiąg rachunkowych.”;
2) w art. 20:
a) po ust. 1b dodaje się ust. 1c–1f w brzmieniu:
„1c. Za przychody z innych źródeł, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 9, uważa się również przychody ze sprzedaży przetworzonych w sposób inny niż prze-mysłowy produktów roślinnych i zwierzęcych pochodzących z własnej upra-wy, hodowli lub chowu, z wyjątkiem przetworzonych produktów roślinnych i zwierzęcych uzyskanych w ramach prowadzonych działów specjalnych pro-dukcji rolnej oraz produktów opodatkowanych podatkiem akcyzowym na pod-stawie odrębnych przepisów, jeżeli:
1) sprzedaż nie jest wykonywana na rzecz osób prawnych, jednostek organi-zacyjnych nieposiadających osobowości prawnej lub na rzecz osób fizycz-nych na potrzeby prowadzonej przez nie pozarolniczej działalności gospo-darczej;
1) Niniejszą ustawą zmienia się ustawy: ustawę z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych, ustawę z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa, ustawę z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowa-nym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne oraz ustawę z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej.
2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2012 r. poz. 362, 596, 769, 1278, 1342, 1448, 1529 i 1540, z 2013 r. poz. 21, 888, 1027, 1036, 1287, 1304, 1387 i 1717, z 2014 r. poz. 223, 312, 567, 598, 773, 915, 1052, 1215, 1328, 1563, 1644, 1662 i 1863 oraz z 2015 r. poz. 73, 211, 251 i 478.
2
2) przetwarzanie produktów roślinnych i zwierzęcych i ich sprzedaż nie od-bywa się przy zatrudnieniu osób na podstawie umów o pracę, umów zle-cenia, umów o dzieło oraz innych umów o podobnym charakterze;
3) sprzedaż następuje wyłącznie:
a) w miejscach, w których produkty te zostały wytworzone,
b) na targowiskach, przez które rozumie się wszelkie miejsca przeznaczo-ne do prowadzenia handlu, z wyjątkiem sprzedaży dokonywanej w budyn-kach lub w ich częściach;
4) prowadzona jest ewidencja sprzedaży, o której mowa w ust. 1e.
1d. Za produkt roślinny pochodzący z własnej uprawy uważa się również mąkę wytworzoną ze zboża pochodzącego z własnej uprawy.
1e. Podatnicy osiągający przychody, o których mowa w ust. 1c, są obowiązani prowadzić odrębnie za każdy rok podatkowy ewidencję sprzedaży produktów roślinnych i zwierzęcych zawierającą co najmniej: numer kolejnego wpisu, datę uzyskania przychodu, kwotę przychodu, przychód narastająco od po-czątku roku. Dzienne przychody ewidencjonowane są w dniu sprzedaży.
1f. Ewidencję sprzedaży, o której mowa w ust. 1e, należy posiadać w miejscu sprzedaży przetworzonych produktów roślinnych i zwierzęcych.”,
b) po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu:
„2a. Przepisu ust. 1c nie stosuje się do podatników, którzy uzyskali inne przychody ze sprzedaży zaliczane do przychodów z pozarolniczej działalności gospodar-czej, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3. ”;
3) w art. 43:
a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Podatnicy, którzy dochody z działów specjalnych produkcji rolnej ustalają przy zastosowaniu norm szacunkowych dochodu z określonej powierzchni upraw lub jednostki produkcji zwierzęcej, określonych w załączniku nr 2, są obowiązani składać w terminie do dnia 20 stycznia roku podatkowego urzędowi skarbowe-mu deklarację według ustalonego wzoru o rodzajach i rozmiarach zamierzonej produkcji w roku podatkowym.”,
b) uchyla się ust. 2;
4) w art. 44 dodaje się ust. 14 w brzmieniu:
„14. Do podatników prowadzących działy specjalne produkcji rolnej i ustalających do-chód na podstawie prowadzonych ksiąg przepisy ust. 3, 3f–3i, 6 oraz 6b–6i stosuje się odpowiednio.”.
Art. 2.
W ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2014 r. poz. 849) w art. 1a w ust. 2 w pkt 2 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 3 w brzmie-niu:
„3) działalności, o której mowa w art. 3 pkt 4 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swo-bodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 672, z późn. zm.3)).”.
3) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 675, 983, 1036, 1238, 1304 i 1650, z 2014 r. poz. 822, 1133, 1138, 1146 i 1885 oraz z 2015 r. poz. 222, 266, 277 i ….
3
Art. 3.
W ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r. poz. 749, z późn. zm.4)) w art. 87 § 2 otrzymuje brzmienie:
„§ 2. Obowiązek wystawienia rachunku, o którym mowa w § 1, nie dotyczy rolników sprzedających produkty roślinne i zwierzęce pochodzące z własnej uprawy, hodowli lub chowu, nieprzerobione lub nieprzetworzone sposobem przemysłowym, chyba że sprzedaż jest dokonywana w ich odrębnych, stałych miejscach sprzedaży poza obrę-bem uprawy, hodowli lub chowu, z wyjątkiem sprzedaży na targowiskach, o których mowa w art. 20 ust. 1c pkt 3 lit. b ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku docho-dowym od osób fizycznych.”.
Art. 4.
W ustawie z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. Nr 144, poz. 930, z późn. zm.5)) wpro-wadza się następujące zmiany:
1) w art. 1 w pkt 3 kropkę zastępuje się przecinkiem i dodaje się pkt 4 w brzmieniu:
„4) osiągające przychody ze sprzedaży, o której mowa w art. 20 ust. 1c ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 361, z późn. zm.6)), zwanej dalej „ustawą o podatku dochodowym”.”;
2) w art. 2 po ust. 1a dodaje się ust. 1b w brzmieniu:
„1b. Osoby fizyczne osiągające przychody ze sprzedaży, o której mowa w art. 20 ust. 1c ustawy o podatku dochodowym, mogą opłacać ryczałt od przychodów ewidencjono-wanych.”;
3) art. 3 otrzymuje brzmienie:
„Art. 3. Przychodów (dochodów) opodatkowanych w formach zryczałtowanych nie łączy się z przychodami (dochodami) z innych źródeł podlegającymi opo-datkowaniu na podstawie ustawy o podatku dochodowym.”;
4) w art. 6:
a) po ust. 1c dodaje się ust. 1d w brzmieniu:
„1d. Opodatkowaniu ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych podlegają również przychody, o których mowa w art. 20 ust. 1c ustawy o podatku docho-dowym.”,
b) dodaje się ust. 7 w brzmieniu:
4) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2012 r. poz. 1101, 1342 i 1529, z 2013 r. poz. 35, 985, 1027, 1036, 1145, 1149 i 1289, z 2014 r. poz. 183, 567, 915, 1171, 1215, 1328 i 1644 oraz z 2015 r. poz. 211 i 251.
5) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2000 r. Nr 104, poz. 1104 i Nr 122, poz. 1324, z 2001 r. Nr 74, poz. 784, Nr 88, poz. 961, Nr 125, poz. 1363 i 1369 i Nr 134, poz. 1509, z 2002 r. Nr 141, poz. 1183, Nr 169, poz. 1384, Nr 172, poz. 1412 i Nr 200, poz. 1679, z 2003 r. Nr 45, poz. 391, Nr 96, poz. 874, Nr 135, poz. 1268, Nr 137, poz. 1302 i Nr 202, poz. 1958, z 2004 r. Nr 210, poz. 2135 i Nr 263, poz. 2619, z 2005 r. Nr 143, poz. 1199, Nr 164, poz. 1366 i Nr 169, poz. 1420, z 2006 r. Nr 183, poz. 1353 i Nr 217, poz. 1588, z 2008 r. Nr 141, poz. 888, Nr 143, poz. 894 i Nr 209, poz. 1316, z 2009 r. Nr 157, poz. 1241 i Nr 201, poz. 1541, z 2010 r. Nr 3, poz. 13, Nr 28, poz. 146, Nr 75, poz. 473, Nr 219, poz. 1442 i Nr 226, poz. 1478, z 2011 r. Nr 106, poz. 622 i Nr 131, poz. 764, z 2012 r. poz. 1529 i 1540, z 2014 r. poz. 223, 1328 i 1563 oraz z 2015 r. poz. 211.
6) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2012 r. poz. 362, 596, 769, 1278, 1342, 1448, 1529 i 1540, z 2013 r. poz. 21, 888, 1027, 1036, 1287, 1304, 1387 i 1717, z 2014 r. poz. 223, 312, 567, 598, 773, 915, 1052, 1215, 1328, 1563, 1644, 1662 i 1863 oraz z 2015 r. poz. 73, 211, 251, 478 i ….
4
„7. W przypadku osiągania przychodów, o których mowa w ust. 1d, w tym również w ramach wspólnej własności, wspólnego posiadania, wspólnego użytkowania upraw, hodowli lub chowu lub w ramach wspólnego przedsięwzięcia, przepisy ust. 4 i 5 stosuje się odpowiednio.”;
5) w art. 9 dodaje się ust. 5 w brzmieniu:
„5. W przypadku osiągania przychodów, o których mowa w art. 6 ust. 1d, przepisy do-tyczące oświadczenia o wyborze opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych przez podatników prowadzących pozarolniczą działalność go-spodarczą stosuje się odpowiednio.”;
6) w art. 11:
a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Podatnik uzyskujący przychody wymienione w art. 6 ust. 1, 1a i 1d, opłacający ryczałt od przychodów ewidencjonowanych, może odliczyć od przychodów stra-tę, o której mowa w art. 9 ust. 3 i 3a ustawy o podatku dochodowym, oraz wy-datki określone w art. 26 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym, jeżeli nie zosta-ły odliczone od dochodu lub nie zostały zaliczone do kosztów uzyskania przy-chodów na podstawie przepisów ustawy o podatku dochodowym.”,
b) ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„3. Jeżeli podatnik uzyskuje przychody wymienione w art. 6 ust. 1, 1a lub 1d, opo-datkowane różnymi stawkami, i dokonuje odliczeń od przychodów, odliczeń tych dokonuje od każdego rodzaju przychodu w takim stosunku, w jakim w roku podatkowym pozostają poszczególne przychody opodatkowane różnymi staw-kami w ogólnej kwocie przychodów.”;
7) w art. 12:
a) w ust. 1 w pkt 5 kropkę zastępuje się przecinkiem i dodaje się pkt 6 w brzmieniu:
„6) 2% przychodów, o których mowa w art. 6 ust. 1d.”,
b) po ust. 5 dodaje się ust. 5a w brzmieniu:
„5a. Przepis ust. 5 stosuje się odpowiednio w przypadku osiągania przychodów, o których mowa w art. 6 ust. 1d, w ramach wspólnej własności, wspólnego posia-dania, wspólnego użytkowania upraw, hodowli lub chowu lub w ramach wspól-nego przedsięwzięcia.”,
c) po ust. 9 dodaje się ust. 9a w brzmieniu:
„9a. Przepisy ust. 6–9 stosuje się odpowiednio do podatników osiągających przy-chody, o których mowa w art. 6 ust. 1d.”;
8) w art. 15:
a) ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„3. Obowiązek prowadzenia ewidencji nie dotyczy podatników osiągających przy-chody, o których mowa w art. 6 ust. 1a, jeżeli ich wysokość wynika z umowy zawartej w formie pisemnej, oraz podatników osiągających przychody, o któ-rych mowa w art. 6 ust. 1d.”,
b) w ust. 3a zdanie pierwsze otrzymuje brzmienie:
„Obowiązek prowadzenia ewidencji wyposażenia nie dotyczy podatników osią-gających przychody, o których mowa w art. 6 ust. 1a i 1d.”,
c) dodaje się ust. 8 i 9 w brzmieniu:
„8. Podatnicy osiągający przychody, o których mowa w art. 6 ust. 1d, są obowiąza-ni prowadzić odrębnie za każdy rok podatkowy ewidencję sprzedaży produktów roślinnych i zwierzęcych zawierającą co najmniej: numer kolejnego wpisu, datę
5
uzyskania przychodu, kwotę przychodu, przychód narastająco od początku roku. Dzienne przychody ewidencjonowane są w dniu sprzedaży.
9. Ewidencję sprzedaży, o której mowa w ust. 8, należy posiadać w miejscu sprze-daży przetworzonych produktów roślinnych i zwierzęcych.”;
9) w art. 17 dodaje się ust. 3 w brzmieniu:
„3. W przypadku nieprowadzenia ewidencji sprzedaży, o której mowa w art. 15 ust. 8, lub prowadzenia jej niezgodnie z warunkami wymaganymi do uznania jej za dowód w postępowaniu podatkowym, organ podatkowy określi wartość niezaewidencjono-wanego przychodu, w tym również w formie oszacowania, i określi od tej kwoty ry-czałt w wysokości pięciokrotności stawki, o której mowa w art. 12 ust. 1 pkt 6.”;
10) w art. 22 dodaje się ust. 3 w brzmieniu:
„3. Za utratę warunków do opodatkowania ryczałtem od przychodów ewidencjonowa-nych, o której mowa w ust. 1, uważa się również niespełnienie, w trakcie roku podat-kowego, warunków określonych w art. 20 ust. 1c ustawy o podatku dochodowym. W przypadku gdy podatnik prowadzi równocześnie pozarolniczą działalność gospodar-czą samodzielnie, utrata warunków dotyczy również przychodów osiąganych z dzia-łalności gospodarczej prowadzonej samodzielnie.”.
Art. 5.
W ustawie z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 672, z późn. zm.7)) art. 3 otrzymuje brzmienie:
„Art. 3. Przepisów ustawy nie stosuje się do:
1) działalności wytwórczej w rolnictwie w zakresie upraw rolnych oraz chowu i hodowli zwierząt, ogrodnictwa, warzywnictwa, leśnictwa i rybactwa śródlądowego;
2) wynajmowania przez rolników pokoi, sprzedaży posiłków domowych i świadczenia w gospodarstwach rolnych innych usług związanych z pobytem turystów;
3) wyrobu wina przez producentów będących rolnikami wyrabiającymi mniej niż 100 hektolitrów wina w ciągu roku gospodarczego, o któ-rych mowa w art. 17 ust. 3 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o wyrobie i rozlewie wyrobów winiarskich, obrocie tymi wyrobami i organizacji rynku wina (Dz. U. z 2014 r. poz. 1104);
4) działalności rolników w zakresie sprzedaży, o której mowa w art. 20 ust. 1c ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 361, z późn. zm.8)).”.
Art. 6.
Podatnicy, którzy dochody z działów specjalnych produkcji rolnej w 2016 r. ustalają przy zastosowaniu norm szacunkowych dochodu z określonej powierzchni upraw lub jednostki produkcji zwierzęcej, określonych w załączniku nr 2 do ustawy wymienionej w art. 1, dekla-rację, o której mowa w art. 43 ust. 1 ustawy wymienionej w art. 1, w brzmieniu obowiązują-
7) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 675, 983, 1036, 1238, 1304 i 1650, z 2014 r. poz. 822, 1133, 1138, 1146 i 1885 oraz z 2015 r. poz. 222, 266 i 277.
8) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2012 r. poz. 362, 596, 769, 1278, 1342, 1448, 1529 i 1540, z 2013 r. poz. 21, 888, 1027, 1036, 1287, 1304, 1387 i 1717, z 2014 r. poz. 223, 312, 567, 598, 773, 915, 1052, 1215, 1328, 1563, 1644, 1662 i 1863 oraz z 2015 r. poz. 73, 211, 251, 478 i ….
6
cym przed dniem 1 stycznia 2016 r., na rok 2016, składają w terminie do dnia 20 stycznia 2016 r.
Art. 7.
Podatnicy prowadzący działy specjalne produkcji rolnej mogą od tego dochodu w roku 2016 wpłacać zaliczki na podatek dochodowy w uproszczonej formie na zasadach określonych w art. 44 ust. 6b–6i ustawy wymienionej w art. 1, jeżeli dochód z działów specjalnych produkcji rolnej w roku podatkowym, z którego uwzględniany jest do obliczenia zaliczki uiszczanej w uproszczonej formie, ustalany był na podstawie podatkowej księgi przychodów i rozchodów lub ksiąg rachunkowych.
Art. 8.
Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 r.
MARSZAŁEK SEJMU
/ – / Radosław Sikorski
  
LadyM.
12.05.2015 20:04:30
poziom najwyższy i najjaśniejszy :-)

Grupa: Użytkownik

Lokalizacja:: Podkarpacie

Posty: 4536 #2104478
Od: 2013-3-22
Jeszcze raz daje znać o sobie niekompetencja pismaków. W przeczytanych przeze mnie paru artykułach powoływali się na zmianę ustawy o PiT - że to ona właśnie daje podstawy do handlu bezpośredniego.
  
Electra24.02.2020 18:51:35
poziom 5

oczka

Przejdz do góry stronyStrona: 1 / 1    strony: [1]

  << Pierwsza      < Poprzednia      Następna >     Ostatnia >>  

HOME » PRAWO I PRZEPISY » ZMIANA USTAWY

Aby pisac na forum musisz sie zalogować !!!

randki | własny sklep internetowy | promocje | darmowe forum | sklepy | opinie, testy, oceny