Obowiązki posiadacza zwierząt w ramach systemu IRZ
(dokument ze strony (www) ARiMR_
Do podstawowych obowiązków posiadaczy zwierząt należą:

-zgłoszenie się do ARiMR w celu uzyskania numeru producenta
-rejestracja siedziby stada
-prawidłowe oznakowanie zwierząt i zgłoszenie ich do rejestru
-zgłaszanie zdarzeń dotyczących zwierząt gospodarskich oznakowanych
-prowadzenie księgi rejestracji w każdej siedzibie stada, odrębnej dla poszczególnych gatunków zwierząt gospodarskich oznakowanych
-prowadzenie spisu owiec/kóz w stadzie co najmniej raz na 12 miesięcy.

Rejestracja posiadacza zwierząt, siedziby stada i zdarzeń dotyczących zwierząt

W celu dokonania rejestracji zwierząt w systemie IRZ należy najpierw uzyskać numer identyfikacyjny posiadacza zwierzęcia gospodarskiego, zgodnie z Ustawą z dnia 18 grudnia 2003r. o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności, a następnie zwrócić się o nadanie numeru siedziby stada. Zgłoszenia zwierząt do rejestru oraz zdarzeń ich dotyczących posiadacz zwierząt dokonuje poprzez wypełnienie druków systemowych dostępnych w biurach powiatowych i Oddziałach Regionalnych i są to:

-rejestracja zwierzęcia (urodzenie, przywóz z państw spoza UE, kupno z państw UE),
-przemieszczenie zwierzęcia (kupno, sprzedaż, wywóz, sprzedaż do państw UE),
-padnięcie,
-ubój

W przypadku utraty lub uszkodzenia kolczyka należy złożyć w Biurze Powiatowym ARiMR wniosek o przyznanie puli numerów duplikatów kolczyków, a po otrzymaniu odpowiedzi z przydzielonym numerem duplikatu złożyć zamówienie u dostawcy znajdującego się na Liście dostawców kolczyków. Po otrzymaniu dulikatu kolczyka należy założyć go odpowiedniemu zwierzęciu.
Posiadacz bydła, owcy i kozy zobowiązany jest zgłosić w biurze powiatowym ARiMR każdą zmianę miejsca pobytu zwierzęcia w ciągu 7 dni od daty zaistnienia w/w zdarzenia.
Posiadacz trzody chlewnej zobowiązany jest zgłosić w Biurze Powiatowym ARiMR zwiększenie lub zmniejszenie liczebności stada w ciągu 30 dni od daty zaistnienia w/w zdarzenia.
Oznakowanie zwierząt
Posiadacz zwierzęcia jest zobowiązany do jego oznakowania i zgłoszenia tego faktu Agencji przed opuszczeniem przez zwierzę gospodarstwa lub
w terminie do 7 dni od dnia urodzenia zwierzęcia - w przypadku bydła
w terminie do 180 dni od urodzenia - w przypadku owiec i kóz
bezzwłocznie, a fakt ten zgłosić nie później jednak niż przed dniem opuszczenia przez zwierzę gospodarskie siedziby stada - w przypadku świń

Zwierzęta kupione z krajów Unii Europejskiej przy wjeździe do Polski zachowują dotychczasowe oznakowanie. Nie wolno usuwać kolczyka lub zastępować go innym. W przypadku utraty lub uszkodzenia kolczyka należy złożyć zamówienie na jego duplikat na odpowiednim formularzu, a po otrzymaniu kolczyka z tym samym numerem, założyć go odpowiedniemu zwierzęciu.

Zwierzęta przywiezione spoza Unii Europejskiej otrzymują nowy numer identyfikacyjny, zgodny ze wzorem obowiązującym dla danego gatunku zwierząt i muszą zostać oznakowane tym numerem (zgodnie z zasadami określonymi w Ustawie z dnia 2 kwietnia 2004 r. o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt).
Prowadzenie księgi rejestracji
Posiadacze bydła, z wyjątkiem podmiotów zajmujących się transportem, posiadacze owiec i kóz, z wyjątkiem przewoźników, a także posiadacze świń, z wyjątkiem podmiotów prowadzących rzeźnie, zarobkowy przewóz zwierząt oraz przetrzymujących zwierzęta w miejscach gromadzenia zwierząt albo na wystawach, pokazach lub konkursach, obowiązani są prowadzić księgi rejestracji, w których umieszcza się m.in. numer siedziby stada oraz liczbę zwierząt gospodarskich w siedzibie stada.
Wpisu do księgi rejestracji, dokonuje się bezpośrednio po zaistnieniu zdarzenia objętego obowiązkiem wpisu, nie później jednak niż w terminie 7 dni.
Wpisy w księdze rejestracji są dokonywane w języku polskim, w sposób czytelny i trwały.
Wszelkich zmian wpisów w księdze rejestracji dokonuje się w sposób umożliwiający odczytanie zmienianego wpisu.
Dokument przewozowy
Dokument przewozowy jest określony w Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 19 lipca 2005 r. w sprawie wzoru dokumentu przewozowego dla owiec i kóz (Dz.U. Nr 142, poz.1195) i musi zawierać:
datę wyjazdu z siedziby stada,
numer siedziby stada,
imię i nazwisko (nazwę) posiadacza zwierząt,
adres siedziby stada,
liczbę przewożonych zwierząt,
numery identyfikacyjne przewożonych zwierząt,
miejsce przeznaczenia zwierząt,
markę i numer rejestracyjny środka transportu,
imię i nazwisko (nazwę) i adres siedziby przewoźnika,
weterynaryjny numer identyfikacyjny przewoźnika,
numer decyzji powiatowego lekarza weterynarii dopuszczającej środek transportu drogowego do przewozu zwierząt, podpis posiadacza zwierząt.  PRZEJDŹ NA FORUM